Gmina Bledzew   położona jest w środkowo wschodniej części województwa lubuskiego na krawędzi wysoczyzny doliny rzeki Obra w odległości około 70 km od granicy z Niemcami. Najbliższe przejścia graniczne to: Kostrzyn, Słubice i Świecko.

Gmina graniczy z następującymi gminami: 
* od północy z Gminą Deszczno, 
* od zachodu z Gminą Lubniewice, 
* od południowego zachodu z Gminą Sulęcin, 
* od południa z Gminą Międzyrzecz. 
* od północnego wschodu z Gminą Skwierzyna. 

Gmina usytuowana jest w północnej części Pojezierza Lubuskiego, na pofałdowanym (polodowcowym) terenie. Północną część gminy zajmuje zwarty kompleks leśny; (lasy stanowią 56% powierzchni gminy). Przez gminę - w części wschodniej - przepływa rzeka Obra, do której wpływa - na wysokości Bledzewa - rzeczka Ponikwa (Jordanka). We wschodniej części gminy znajduje się kilka jezior (Lipawki, Cisie, Chycina, Długie) Na powierzchnię składają się lasy (56%), użytki rolne (35%), i grunty pod wodami (2%) wynosi 248km2 i zamieszkała jest przez około 4,83 tys. mieszkańców w 25 miejscowościach (wsiach, osadach, przysiółkach). Miejscowościami tymi są: Bledzew, Zemsko, Popowo, Stary Dworek, Goruńsko, Chycina, Templewo, Nowa Wieś, Osiecko, Sokola Dąbrowa, Templewko, Pniewo, Kryl, Małoszewo, Kleszczewo, Bledzewka, Tymiana, Osada Rybacka, Stróżyny, Elektrownia, Dębowiec, Katarzynki, Krzywokleszcz, Popowo-Leśniczówka.

Tak bliskie położenie przy granicy z Niemcami oraz przebieg tak ważnych szlaków komunikacyjnych przez teren gminy sprawia, że Gmina Bledzew staje się doskonałym obszarem i partnerem do rozwijania i prowadzenia na jej terenie różnorodnej działalności. 
 
Część terenu gminy znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Granice tego obszaru skupiają się wokół rzeki Obra co przyczynia się do małej integracji człowieka w jej otoczenie podnosząc jej niepowtarzalny klimat. 

 

BUDOWA GEOLOGICZNA

Gmina Bledzew znajduje się w rejonie fizyczno-geograficznym Pojezierza Lubuskiego i zajmuje jego północną część. Geomorfologia jak i rzeźba tego regionu jest bardzo urozmaicona. Są tu wysokie wzniesienia, głębokie rynny jeziorne i rozległe równiny sandrowe. Morfogeneza badanego obszaru jest efektem działania sił i procesów minionych epok, na które składają się np.: lądolód bałtycki (stadiał poznański na południu, stadiał pomorski na północy). Największy wpływ na budowę geologiczną gminy Bledzew miał stadiał poznański czyli Wysoczyzna Lubuska, która obejmuje m.in. Subregion Obniżenia Obry.

RZEŹBA TERENU

Na wymodelowanie obecnej rzeźby zachodniej Wielkopolski złożyło się wiele czynników, z pośród których największą rolę odegrał "skandynawski kolos lodowy". Lodowiec zawierający w swej masie: gliny, piaski, żwiry i bloki topiąc się pozostawił te materiały na miejscu. Wody roztopowe natomiast tworzyły olbrzymie strugi, które żłobiły rozległe doliny, zwane dziś pradolinami. Wysoczyzna Lubuska wzniesiona jest pomiędzy Międzyrzeczem 180 m n.p.m., a wałem Bukowieckim 200 m n.p.m. co dowodzi istnienia depresji. Rzeźba terenu jest silnie falista i pagórkowata. Największe wzniesienie posiada wieś Bukowiec 227 m n.p.m. Tereny są rozcięte licznymi dolinami rzecznymi i rynnami jeziornymi. W gminie Bledzew za przykład służyć może Dolina Obry. 

GLEBY I UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

Gminę Bledzew pokrywają piaski sandrowe. Są to piaski luźne lub słabogliniaste tworzące grupę gleb typu bielicowego (gleby słabe). Olbrzymia większość powierzchni tych gleb porośnięta jest jednogatunkowymi lub mieszanymi borami sosnowymi, których wartość bonitacyjna mieści się w IV-VI klasie gleb leśnych. Obok piaskowych skał macierzystych duże znaczenie rolnicze mają gliny zwałowe znajdujące się w strefie najmłodszego zlodowacenia stadium pomorskiego i stadium poznańskiego. Gleby średniożyzne w wykształconym profilu próchniczym i wysokim poziomie wody gruntowej występują w obniżeniach terenowych- głównie w dolinie Obry i użytkowane są jako użytki zielone (łąki, pastwiska). Pozostałe gleby żyzne i średniożyzne gminy Bledzew użytkowane są jako grunty orne.

Powierzchnia gminy Bledzew - 24. 758 ha
Użytki rolne - 8. 658 ha
Lasy i grunty leśne - 13. 923 ha
Pozostałe grunty - 2. 177 ha

LASY

W gminie Bledzew lasy i grunty leśne zajmują największą powierzchnie gminy, aż 13. 923 ha tj. 56% ogólnej jej powierzchni. Tereny leśne charakteryzują się stosunkowo dużym zróżnicowaniem siedliskowym. Dominują siedliska boru mieszanego świeżego i boru świeżego zajmujące 92% powierzchni, zaś z pozostałych typów lasów stosunkowo wyraźny udział lasu mieszanego świeżego (8% powierzchni). Największy kompleks leśny występuje w północnej części gminy. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna i jako gatunek dominujący osiąga tu średnie warunki rozwoju i wzrostu. Najczęstszą domieszką jest brzoza, a na siedliskowych żyźniejszych buk, dąb, świerk rzadziej inne gatunki. W dolinie Obry występują przeważnie lasy liściaste, które jaskrawo oddzielają się od szpilkowych lasów wysoczyznowych. Nad jeziorem Chycina w drzewostanach dominuje sosna w różnym wieku, lokalnie 120-letnia (przy strefie przybrzeżnej). Domieszkowo występuje brzoza brodawkowata (do 10% stanu drzewostanu), zaś poszycie stanowi kruszyna, brzoza, świerk, dąb. Runo jest trawiasto-mszyste. Między jeziorem Chycina a jeziorem Długim występują lasy oraz drzewostany sosnowe na siedliskach lasu mieszanego z domieszką jesionu, klonu, dębu i akacji. W strefie przybrzeżnej jeziora Długiego występują lasy sosnowe i brzozowe (50-80 letnie) z kruszyną, jesionem i brzozą. Jezioro Kurskie otoczone jest drzewostanami sosnowymi stosunkowo młodymi (25-30 lat). Ponadto w lasach gminy Bledzew istnieje dużo nieużytków w tym bagna i piaski, tereny zdewastowane i nieużytki do zalesienia. Rozkład lasów zależy od gleb i wody gruntowej, stąd na suchej wysoczyźnie lodowcowej z glebą piaszczystą przeważa sosna. Natomiast tam gdzie występują lepsze gleby, a warunki wodne są korzystniejsze pojawiają się inne gatunki drzew. W lasach występują następujące zwierzęta łowne: jelenie, sarny, dziki, borsuki, lisy kuny, jenoty tchórze, piżmaki, zając oraz ptactwo dzikie. Dla potrzeb rekreacji i wypoczynku w ramach lasów grupy I udostępnia się lasy przeznaczone do masowego wypoczynku. Najliczniej występują one w strefie ośrodków wypoczynkowych, wokół kompleksu jezior np. jeziora Chycina, Długie i Kursko. Występują tutaj najładniejsze partie drzewostanów penetrowane przez turystów i wędkarzy, które stanowią dogodną bazę rekreacyjną i turystyczną. Duża ilość grzybów i runa leśnego oraz dogodne połączenia drogowe ściągają zbieraczy nie tylko z okolicznych wsi i miast. Ze względu na dużą ilość drzewostanów I i II klasy wieku do celów rekreacyjnych udostępnia się ok. 60% lasów nadleśnictwa.

WODY

Gmina Bledzew odgrywa ważna rolę w sieci wodnej byłego województwa gorzowskiego ze względu na układ rzek i liczbę jezior. Najważniejszym elementem sieci hydrograficznej jest rzeka Obra. Rzeka Obra przepływa przez Bledzew i Stary Dworek. Na rzece w obydwu wioskach znajdują się mosty, w tym mosty ruchome, pozostałości z niemieckiej linii obronnej. Pochodzenie rzeki Obry nie jest bezpośrednio związane z lądolodem. Płynie ona starą formą wklęsłą pochodzącą jeszcze sprzed zlodowacenia bałtyckiego. Jest typową rzeką nizinną. Reżim hydrauliczny rzeki jest bardzo wyrównany, ponieważ przepływa przez wiele jezior, które działają jako zbiorniki retencyjne. Ponadto charakteryzuje się śnieżno-deszczowym reżimem zasilania z jednym maksimum i jednym minimum w ciągu roku. Amplitudy stanów Obry dla wodoskazu Bledzew wynoszą 220 cm, maksymalne w lutym - 270 cm, a minimalne w sierpniu 50 cm . Z uwagi na wystarczającą głębokość rzeka Obra na całej swej długości stanowić może kajakowy szlak wodny , jak również miejsce lokalizacji kąpielisk z uwagi na łagodne koryto z otworami piaszczystymi. Uregulowanie wymaga przede wszystkim stan czystości wód w rzece. Drugim elementem sieci hydrograficznej omawianego obszaru, niezmiennie atrakcyjnym dla turystyki, są jeziora. Obrzański kompleks jezior położony jest w długiej rynnie o kierunku południowym, przez którą płynie z południa ku północy Obra. W gminie Bledzew z większych jezior wymienić należy: jezioro Chycińskie i jezioro Długie, które połączone jest z jeziorem Kurskim. Zalew Bledzewski - sztuczne jezioro powstałe w wyniku zbudowania zapory wodnej dla elektrowni w Bledzewie. Ponadto występują mniejsze bardzo malownicze jeziora otoczone lasami, wymienić tu należy jezioro Lipawki i jezioro Cisie nazywane przez okolicznych mieszkańców jeziorem Czystym z uwagi na klasę czystości.

Rzeka Obra - długość 134 km, powierzchnia dorzecza 3. 438 km2 , przepływ średni 7 m3/s.
Jeziora: Chycińskie - pow. 84,8 ha, kl. II,
Długie - pow. 95,5 ha, kl. II,
Kurskie - pow. 71,3 ha, kl. II,
Zalew Bledzewski - pow. 89 ha, kl. IV,
Lipawki - pow. 2,8 ha, kl. III,
Cisie - pow. 7,0 ha, kl. I. 

KLIMAT

Na charakterystyczny układ zjawisk atmosferycznych obszaru Obniżenia Obrzańskiego zawierającego gminę Bledzew decydujący wpływ wywierają: położenie w umiarkowanej szerokości geograficznej, rzeźba terenu, budowa wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej i działalność człowieka. Typy pogody na tym obszarze kształtują się przede wszystkim pod wpływem ścierania się nad Europą Środkową oceanicznych i kontynentalnych mas powietrza. Gmina Bledzew leży na styku trzech regionów klimatycznych: - Pojezierza Lubuskiego,
- Wzgórz Sulęcińsko-Targowskich,
- regionu Skwierzyńsko-Zbąszynieckiego.

Klimat tego regionu ma wyraźne cechy klimatu oceanicznego, z krótką zimą, długim okresem wegetacyjnym, ciepłym i długim latem. Sezon kąpielowy trwa przeciętnie od 5 czerwca do 13 września czyli 102 dni. Sprzyjającym czynnikiem rozwoju turystyki w sezonie letnim jest mała ilość opadów. 

ŚWIAT ZWIERZĄT

Lasy gminy Bledzew są bardzo bogate w zwierzynę. Licznie występują dziki, jelenie, sarny i zające. Spotyka się również lisy, borsuki, kuny leśne i tchórze, a na terenach leśnych i polnych sokoła wędrownego, orła krzykliwego oraz jednego z najładniejszych ptaków krajowych - kraskę. Łańcuch jezior gminy Bledzew poza malowniczymi krajobrazami posiada interesującą florę zwierzęcą. W wodach żyją wydry i szczury piżmowe. Ponadto jeziora i rzeki występujące na tym terenie sprzyjają rozwojowi ptactwa wodnego. Ptactwo reprezentowane jest przez takie gatunki jak: dzikie kaczki, gęsi, łabędzie, perkozy, bociany, czaple i inne. Do ciekawych gatunków należą: cyranki, kurki wodne, kaczka rdzawogłowa-krzyżówka, czarne bociany, nieme łabędzie, perkoz jednoczuby i dwuczube. W pobliżu jeziora Chycińskiego, które okolone jest lasami, na trzęsawiskach i bagnach występują ostoje ptaków chronionych w tym jedno gniazdo rybołowa. Osobliwością jezior okolic Chyciny są należące do rzadkości - żółw błotny i żywiące się jego krwią holmenteria costata. Wody obfituja w leszcze, brzany i bolenie. Na terenie gminy Bledzew występuje wiele zwierząt objętych ochroną gatunkową:
- płazy (ropuchy),
- gady (zaskroniec, żmija zygzakowata, gniewosz miedziaszek),
- ptaki (orzeł krzykliwy, żuraw popielaty, łabędzie, sokół wędrowny)
- jeż, jenot, wydra, borsuk.
 
 
(wg - Kamilla Szulc "Możliwości rozwoju agroturystyki w gminie Bledzew" - praca magisterska - AWF Poznań 1996 r.) 

Wykaz pomników przyrody uchwalonych w 2006r. przez Radę Gminy Bledzew   

   1) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 520cm, wysokości 21,5m, rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Sokola Dąbrowa, działka nr 2394/1, własność

        Skarb Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Skwierzyna, obręb leśny

        Skwierzyna, Leśnictwo Sokola Dąbrowa.

    2) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 450cm, wysokości 25m, rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Sokola Dąbrowa, działka nr 2283, własność

        Skarb Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Skwierzyna, obręb leśny

        Skwierzyna, Leśnictwo Sokola Dąbrowa.

    3) Sosna pospolita o obwodzie pnia 295cm, wysokości 22m, rosnąca

        w obrębie ewidencyjnym Dąbrowka, oddział 541a, własność Skarb

        Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Skwierzyna, obręb leśny Skwierzyna,

        Leśnictwo Dąbrówka.

    4) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 480cm, wysokości 23m, rosnący w

        oddziale leśnym nr 34, obręb Chycina, własność Skarb Państwa,

        zarządzający Nadleśnictwa Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

    5) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 360cm, wysokości 22m, rosnący w

        oddziale leśnym nr 9, obręb Chycina, własność Skarb Państwa,

        zarządzający Nadleśnictwa Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

    6) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 460cm, wysokości 25m rosnący w

        oddziale leśnym nr 46, obręb Chycina, własność Skarb Państwa,

        zarządzający Nadleśnictwa Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

    7) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 485cm, wysokości 25m, rosnący na

        terenie działki nr 64 obręb Templewo, własność prywatna.

    8) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 370cm, wysokości 23m, rosnący na

        terenie działki nr 338/3 obręb Sokola Dąbrowa, własność Gmina Bledzew

    9) Stanowisko bluszczu pospolitego (Hedera Helix) na powierzchni

        0,03ha, rosnącego na rubinii akacjowej, na terenie Nadleśnictwa Skwierzyna

        obr. ewid. Pniewo, Leśnictwo Pniewo, działka  nr 2272,oddział 614.

 

Pomniki ustanowione w 2007.

1) Wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 220cm i wysokości 25m rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Popowo, oddz. 207g, działka nr 2207/1,

        własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb

        leśny Białe Łąki, Leśnictwo Popowo.

    2) Wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 240cm i wysokości 26m rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Popowo, oddz. 207g, działka nr 2207/1,

        własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb

        leśny Białe Łąki, Leśnictwo Popowo.

    2) Czereśnia ptasia o obwodzie pnia 120cm i wysokości 23m rosnąca

        w obrębie ewidencyjnym Popowo, oddz. 261h działka nr 2261,

        własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb

        leśny Białe Łąki, Leśnictwo Popowo

    3) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 360cm i wysokości 28m rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Chycina, oddział 9j, działka 2009 własność
        Skarbu  Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb leśny
        Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

    4) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 370cm i wysokości 25m rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Chycina, oddział 21c, działka 2021 własność
        Skarbu  Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb leśny
        Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

    5) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 750cm i wysokości 23m rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Chycina, oddział 34j, działka 2234/2 własność
        Skarbu  Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb leśny
        Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

 

    6) Grupa drzew – 13 szt. - dąb szypułkowy o wymiarach:

        - obwód pnia 440cm, wysokość 25m

        - obwód pnia 430cm, wysokość 24m

        - obwód pnia 430cm, wysokość 26m

        - obwód pnia 530cm, wysokość 27m

        - obwód pnia 370cm, wysokość 25m

        - obwód pnia 260cm, wysokość 24m

        - obwód pnia 340cm, wysokość 24m

        - obwód pnia 370cm, wysokość 25m

        - obwód pnia 410cm, wysokość 23m

        - obwód pnia 510cm, wysokość 24m

        - obwód pnia 270cm, wysokość 22m

        - obwód pnia 270cm, wysokość 23m

        - obwód pnia 370cm, wysokość 24m

        rosnące  w obrębie ewidencyjnym Chycina, oddział 241, działka 2024/9
        własność Skarbu  Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb
        leśny Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

    7) Powierzchniowy pomnik przyrody o nazwie „Las nad źródliskiem”
        stanowiący wyjątkowy ekosystem w skali regionu, porośnięty drzewami i
        krzewami zasiedlony przez różnorodne gatunki płazów, gadów, ptaków i
         ssaków. Powierzchnia obiektu wynosi 6,88ha, położony on jest  w
        oddziale 394a, działka nr 2023/4, obręb Białe Łąki, Leśnictwo Popowo
        usytuowany w dolinie Obry.

 

W stosunku do pomników przyrody wprowadzono następujące zakazy:

    1) Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru. 

    2) Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.

    3) Zmiany sposobu uzytkowania ziemi

 

 

 

 

Facebook